CHIẾN ĐẤU CA ( Download only)

Kèn hiệu -Nghiêm

Khai Quân Hiệu

 Bế Quân Hiệu

Quốc ca Hoa kỳ và Việt-Nam-Cộng-Ḥa

Đặt ṿng Hoa

Truy điệu

National Anthem USA

Quốc ca  Việt Nam Cộng Ḥa

Trên đầu súng

Thề không phản bội

Ngày quật khởi

Lục Quân VN

Thủ Đức hành khúc

Thủ Đức hành khúc (ban hợp ca 4/71)