January 2011

 Tại Nh Nguyễn văn Ph

từ từ thi.....

    

      

Chc mừng ....

Phong Hứa, Hiệp Ng, Thuận L, Ph Nguyễn, Ngn Nguyễn

Ngồi đy, "chộp" cũng được m...

**********************

 

Ma...ngồi