Aug.24-2011

 

January 2011

 Tại Nh Nguyễn văn Ph

 

từ từ thi.....

    

      

Chc mừng ....

Phong Hứa, Hiệp Ng, Thuận L, Ph Nguyễn, Ngn Nguyễn

Ngồi đy, "chộp" cũng được m...

**********************

 

Ma...ngồi ( Họp mặt tại nh HT H. Phong)