Sinh-Hoạt AnLộc 471 Texas 4

| ĐỒI GIÓ | HAWAI  | TQLC  | SEATTLE ||TEXAS  | ĐÔNG BẮC  | BĂC CALI. | NAM CALI.| GEORGIA | FLORIDA | QUÊ HƯƠNG| NEW YORK

| BOSTON | LỄ ĐỘC LẬP | OKLAHOMA

TEXAS 1 | TEXAS 2 | TEXAS 3 | Hôn Lễ GĐ Vũ Đức Phán |

Hôn Lễ GĐ Ng Văn Thi | Hôn Lễ GĐ Bùi Ngọc Lân | Hôn Lễ GĐ Đào Công Rung

 

Lê Minh Sương 352 t́m về nhà An-Lộc tại Dallas ngày 25-1-2014

 

HT Lê Thưởng 363 t́m về nhà An-Lộc với các HT 471 Houston ngày 19-1-2014

Tất Niên tại tư gia HT Bùi Ngọc Lân Houston 29-12-2013

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngoc 341