DANH SCH ỦNG HỘ DVD HỘI NGỘ KỲ II - SAN JOSE, CALIFORNIA

Ghi ch: Cc Huynh Trưởng muốn ủng hộ DVD v sẽ được gởi đến tận nh. Xin vui lng gởi e-mail về: k471Group@yahoogroups.com - Mỗi DVD gi ủng hộ $10.00

Số TT

HỌ TN & VNG

Đ GỞI

Đ NHẬN

SỐ TIỀN Đ NHẬN

GHI CH

01 Nguyễn Văn Ho - Đng Bắc 8 8 $80.00 Check 19-11-2010
02 Nguyễn Don Ngọc - San Jose 8 8 $80.00 Cash
03 Bi Thanh Lim - Boston 5 5 $50.00 Check 26-11-2010
04 Phạm Gia Thụy - Iowa 3 3 $20.00 Check 20-11-2010
05 Nguyễn văn Thi - Texas 6 6 $60.00 Check 23-11-2010
06 Nguyễn Bắc Hải - Canada 2 2 $10.00 Ho nhận
07 Trần B Hiền - Florida 3 3 $30.00 Check 15-11-2010
08 Trương Phước Dĩnh - Georgia 5 5 $50.00 Check 18-11-2010
09 Hứa Hiền Phong - Nam Cali 5 5 $50.00 Check 26-11-2010
10 Bi Kế Thanh Phong - Dallas 3 3 $30.00 Check 26-11-2010
TỔNG CỘNG 48 48 $460.00