Xin  các  bạn 30 giây,  để Truy Điệu và Tưởng -nhớ  đến Anh -Linh  các  bạn  chúng  ta  đă  anh dũng   Hy Sinh  cho  lư tưởng  Tự Do.

DANH SÁCH SVSQ KHÓA 4/71 TỬ TRẬN, MẤT TÍCH HOẶC ĐĂ QUA ĐỜI

1 HỒ AN 321 TrĐ 51/SĐ 1/BB - Tử trận tại Quảng Trị tháng 8-1972 (LN Chới)
2 BÙI NGỌC ANH 354 TĐ 6/Nhẩy Dù = Tử trận tại Quảng Trị năm 1972
3 BÙI VĂN BĂ 373 TĐ 65/BĐQ - Tử trận tại G̣ Dầu, Tây Ninh năm 1972 (Ngân)
4 PHẠM HOÀNG BÁCH 324 TK Biên Ḥa - Từ trần ngày 18-11-2021 tại Santa Ana, California
5 NGUYỄN THÁI BẠCH 3XX TĐ 8/TQLC - Tử trận tại Phong Điền, Thừa Thiên 1974 (TP Dĩnh)
6 THƯỢNG VĂN BẢNH 3XX TĐ 8/TQLC - Tử trận tại Quảng Trị 1972 (TPDĩnh)
7 NGUYỄN VĂN BẢO 321 TĐ 7/Nhẩy Dù - Mất tại Phan Thiết năm 2007 (NNTân)
8 NGUYỄN VĂN BẢO 321 TĐ 9/TQLC - Tử trận tại Ngă Ba Long Hưng, Quảng Trị ngày 12-08-1972 (LV Canh)
9 PHAN KHẮC BIÊN 373 ĐĐT/ĐPQ/TK Châu Đốc - Được Tăng phái qua Cà Mau và tử trận năm 1973
10 BÙI CÔNG B̀NH 341 TĐ 3TQLC - Từ trần sau khi ra tù  (T B Hiền chuyển)
11 CHÂU QUỐC B̀NH 3XX TĐ 3/TQLC - Chết tại VN năn 2007 (theo lời Phan thái Lựu)
12 HUỲNH B̀NH 313 Quân Báo TK Phong Dinh - Tử trận năm 1973
13 NGUYỄN VĂN B̀NH 314 Biệt Động Quân - Tử trận 1972
14 NGUYỄN VĂN B̀NH 361 ĐĐ3/TĐ5TQLC - Tử trận tại Ngă Ba Long Hưng, Quảng Trị 1972
15 TÔN THẤT B̀NH 371 SĐ 1/BB - Chết năm 2006 tại Orange County, California (LN Chới)
16 NGUYỄN VĂN CA 33X ĐPQ - Tử trận tại Tây Ninh năm 1972 (site 4/71 cũ)
17 TRẦN NHẬT CHÁNH 354 TĐ7 Nhẩy Dù - Tử trận tại thôn Thượng Phước, Quăng Trị 10-1972
18 LÊ MINH CHÂU 354 Viễn Thám TQLC - Từ trần tại Sài G̣n ngày 9-12-2019
19 LÊ VĂN CHÂU 364 TPB SĐ 22/BB - Mất ngày 26-11-2017 tại Cam Ranh
20 ĐẶNG CHIẾN 351 CĐ 2 Thiết Giáp - Từ trần ngày 11-1-2017 tại Maryland, Hoa Kỳ
21 TRẦN QUAN CHỈNH 312 Biệt Phái Nha Địa Dư - Tù trần ngày 15-10-2021 tại Dalat
22 CAO Đ̀NH CHƯƠNG 343 Sư Đoàn 22 BB - Tử trận tại Tan Cảnh năm 1972 (Ngô Đ́nh Hiệp)
23 NGUYỄN VĂN CÚC 331 TrĐ48/SĐ18BB - Tử trận tại Xuân Lộc, Long Khánh 1972
24 NGUYỄN VĂN CÚC 332 TĐ 324/TK Long Khánh - Tử trận tại Xuân Lộc, Long Khánh năm 1972
25 HỒ CƯƠNG 32X SĐ 1/BB - Tử trận tại Chuồi, Huế năm 1974 (LNChới)
26 MAI XUÂN CƯƠNG 353 ĐĐ3/TĐ5/16TQLC - Chết tại trại tù Bùi Gia Phúc
27 NGÔ QUỐC CƯƠNG 3XX TĐ 9/TQLC - Tử trận tại Quảng Trị 1972 (TPDĩnh)
28 HUỲNH HOA CƯỜNG 372 TĐ 8/TQLC - Tử trận tại Triệu Phong tháng 10-1972 (Vơ Phước Tiêm)
29 NGUYỄN VĨNH CƯỜNG 311 TĐ 7/TQLC - Tử trận tại Thuận An, Huế tháng 3-1975
30 TRẦN CÔNG DANH 373 Pháo Binh LĐ2/BĐQ - Từ trần ngày 28-11-2021 tại Sài G̣n
31 TRẦN NGỌC DÂN 3XX TĐ 8/TQLC - Tử trận tại Quảng Trị 1972 (TPDĩnh)
32 HOÀNG DỖ 343 TrĐ32/SĐ21BB-VC bắn chết khi bị thương nặng ở Quận Sông Ông Đốc,Cà Mau 1973
33 ĐOÀN TIẾN DŨNG 323 TĐ39BĐQ - Mất tích tại Quảng Nam năm 1972
34 PHẠM TUẤN DŨNG 312 Sưu Đoàn 5 BB - Mất ngày 6-8-2017 tại Houston, Texas
35 BÙI DƯƠNG 354 TĐ 36/LĐ 31 BĐQ - Mất ngày 1-6-2018 tại Bridgeport City, Connecticut
36 NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 352 Viễn Thám TQLC - Tử Trận tại Thuận An, Huế ngày 26-3-1975
37 LÊ VĂN ĐẮC 3XX TĐ 2/TQLC - Tử trận tại Hải Lăng, Quảng Trị năm 1972 (TPDĩnh)
38 NGUYỄN CAO ĐÀI 364 Biệt Động Quân - Tử trận năm 1973
39 LÊ QUỐC ĐẬO 321 TĐ 14/PB/SĐ 1/BB - Chết tại Nha Trang sau 1975 (LNChới)
40 PHÙNG QUANG ĐẠT 311 TĐ 23 Pháo Binh - Tử trận tại Quảng Ngăi năm 1974
41 NGUYỄN TẤN ĐOÀN 371 TK Quảng Ngăi - Từ trần tại Boston, Massachusetts ngày 5-5-2020
42 ĐỖ HỮU ĐÔN 374 TĐ 3/TQLC - Chết tại Quảng Trị ngày 28-08-1972 (TP Dĩnh)
43 BÙI NGƯƠN ĐỘNG 321 Nhẩy đù - Mất tại San Jose ngày 24 tháng 10 năm 2010
44 CAO HUỲNH ĐỨC 372 Biệt Động Quân - Mất năm 2005 tại Sài G̣n (Phạm Ngọc Lâm)
45 TẠ VĂN ĐỨC 314 TĐ 11PB/SĐI - Tử trận tại Huế tháng 3 năm 1975
46 ĐỨC 3XX TĐ 4/TQLC - Tử trận tại Cửa Việt,Quảng Trị 1972 (TP Dĩnh)
47 CAO VĂN GẦN 323 TĐ80/BĐQ Biên Pḥng - Từ trần ngày 5-8-2021 tại Sài G̣n
48 LÊ VĂN HAI 343 Từ trần ngày 6-1-2021 tại Sài G̣n - Sư Đoàn Bộ Binh
49 TRẦN VĂN HAI 313 TĐ 43 BĐQ - Mất ngày 24-3-2019 tại San Jose California
50 NGUYỄN VĂN HẢI 343 TPB TĐ 6/SĐ 2/BB - Mất ngày 01-01-2019 tại Hải Lăng, Quảng Trị
51 HUỲNH VĂN HẠNH 371 TĐ 6 Nhảy Dù - Mất ngày 10-5-2021 tại Elmonton, Alberta, Canada
52 PHẠM ĐỨC HẬU 324 ĐĐ Trinh Sát SĐ 1/BB - Tử Trận năm 1974 (PHBách 324)
53 NGUYỄN MINH HIỀN 352 Viễn Thám B/TQLC - Mất ngày 4-5-2016 tại Florida, Hoa Kỳ
54 NGUYỄN VĂN HIẾU 3XX TĐ 3/TQLC - Tử trận tại Quảng trị 1972 (TPDĩnh)
55 LÊ VĂN H̉A 322 TĐ 7/TQLC - Tử trận tại Long Thành, Biên Ḥa 28-4-1975 (TP Dĩnh)
56 TRƯƠNG NGỌC H̉A 321 Nhẩy Dù - Tử trận năm 1972
57 VƠ HỮU H̉A 363 TĐ 2 Nhẩy Dù - Từ trần ngày 12-12-2016 tại Stone Mountain, Georgia
58 PHẠM KHẢI HOÀN 354 TĐ 40/CTCT - Chết ngày 21-01-2013 tại Houston, Texas
59 NGUYỄN VĂN HỌC 341 Tử trận tại Đồi 100 tháng 10 năm 1972 (Đặng vũ Hùng)
60 NGUYỄN HOÀNG 351 ĐĐ1/TĐ5/TQLC - Tử trận tại Thôn Bích La, Quảng Trị 1972
61 LÊ VIỆT HÙNG 313 TĐ 2 Nhẩy Dù - Tử trận tại Quảng Trị 1973
62 NGUYỄN MẠNH HÙNG 322 Mất tại Huế ngày 25-11-2013
63 NGUYỄN VĂN HUỲNH 312 SĐ 2/BB - Tử trận tại Quảng Nam ngày 29-3-1975 (MV Rần)
64 TRẦN VĂN KHA 324 Thiết Giáp - Mất tích trên đường Vượt biên (site 4/71 cũ)
65 HUỲNH KHÁNH 372 Tiểu Khu Quảng Ngăi - Chết tại trại tù binh số 1 năm 1974 (Phạm Ngọc Lâm)
66 NGUYỄN Đ̀NH KHÁNH 312 SĐ 22BB - Tử trận tại Ban Mê Thuật Hè 1972
67 TÔ NGỌC KHÁNH 32X ĐĐ3/TĐ5TQLC - Tử trận tại Ngă Ba Long Hưng, Quảng Trị 1972
68 TRẦN QUANG KHÁNH 362 Từ trần tại Toronto, Canada
69 LÊ B̀NH KHIÊM 352 Từ trần ngày 18-12-2020 tại Anaheim, CA
70 NGUYỄN TRUNG KIÊN 334 Tiểu Đoàn 2 Nhẩy Dù - Mất tích tại đèo Phụng Hoàng tháng 4-1975 (FB)
71 NGUYỄN KỲ 312 Mất tích tại Thừa Thiên năm 1974
72 LƯU PHỤNG LẠI 31X Tử trận tại 90 Đồi Gió ngày 21-8-1972 (Đặng vũ Hùng)
73 DƯƠNG TÙNG LÂM 363 ĐĐT/CSDC/Biệt Khu Thủ Đô - Mất ngày 28-1-2016 tại Virginia, Hoa Kỳ
74 NGUYỄN VĂN LANG 324 TĐ67BĐQ Tử trận tại Pleime, Pleiku 1974
75 NGUYỄN CAO LĂNH 333 Pháo Binh Nhẩy Dù - Chết tại Sài G̣n 2008
76 BÙI THANH LIÊM 332 TĐ8/TQLC - Từ trần ngày 14-2-2020 tại Dorchester, MA
77 HUỲNH HỮU LỘC 322 TĐ9/TQLC - Mất tích trên đường Vượt biên (site 4/71 cũ)
78 TRẦN LỘC 363 Thiết Đoàn 16 Kỵ Binh - Tai biến chết ngày 3-5-2013 tại Saigon
79 VĨNH LỘC 321 Viễn Thám TQLC - Mất tích tại Triệu Phong, Quảng Trị tháng 1-1973
80 LÊ Đ̀NH LỜI 3XX TĐ3/TQLC - Chết tại trại tù B́nh Điền năm 1979 (site 4/71 cũ)
81 NGUYỄN LỢI 372 Nhẩy Dù - Tử trận tại Quảng Trị Hè 1972
82 NGUYỄN Đ̀NH LONG 323 TĐ 2/TQLC - Mất tại Vũng Tàu ngày 22-3-2011
83 NGUYỄN THANH LONG 333 TĐ 2 Nhẩy Dù - Mất ngày 9-5-2014 tại Saigon
84 LÊ VĂN LỰC 334 TĐ 2 TQLC - Mất ngày 29-1-2017 tại Sài G̣n
85 ĐINH VĂN LUẬN 363 TK Quảng Ngăi - Tử trận tháng 10-1972 (LN Chới)
86 LÊ MỘNG LƯƠNG 361 Địa Phương Quân - Mất ngày 22-12-2018 tại Conyers, Georgia
87 LÊ HỮU LƯỢNG 362 TĐ 9/ND - Tử trận tại Thường Đức, Quảng Nam ngày 21-8-1974
88 PHAN THÁI LỰU 334 TĐ 7/TQLC - Từ trần ngày 8-2-2020 tại Houston, TX
89 PHÙNG MINH MẪN 324 TĐ7/TQLC - Tử trận tại Phong Điền, Thừa Thiên tháng 2-1975
90 HUỲNH VĂN MINH 314 TĐ 22/PB - Tử trận tại Quế Sơn, Quảng Nam (PC Học)
91 CAO CÔNG NAM 314 TĐ67BĐQ - Tử trận tại Núi Tượng, Quân Khu IV/QĐ IV
92 TRƯƠNG VĂN NẪM 311 Pháo Binh - Từ Trần ngày 6-4-2020, tại Los Angeles, CA
93 NGUYỄN VĂN NGÀ 372 SĐ25/BB - Tử trận tại Tây Ninh năm 1972
94 LƯ NGỌC NGHĨA 324 SĐ Nhảy Dù - Mất ngày 08-12-2018 tại Cần Thơ
95 NGUYỄN XUÂN NGHĨA 342 Thương phế binh Nhẩy Dù - Tự sát năm 1975 (Châu Phú)
96 LÊ VĂN NGỌC 352 Tiểu Khu Sa Đéc - Mất ngày 4-10-2917 tại Lawrenceville, GA Hoa Kỳ
97 TÔ VĂN NHĂ 321 HLV/CT/TTHL Quang Trung - Mất ngày 09-07-2020 tại Sài G̣n
98 PHẠM NHO 373 Tiểu Đoàn 2 ND - Tử trận tại Động Ông Đô, Quảng Trị năm 1973 (Sức)
99 NGUYỄN VĂN NIÊN 3XX TĐ9/TQLC - Tử trận tháng 8-1972
100 VĂN NUÔI 341 Viễn Thám TQLC - Tử Trận tại Chợ Săi, Quảng Trị tháng 12-1972
101 TRƯƠNG NGỌC OANH 333 TĐ 6 Nhẩy Dù - Mất ngày 13-5-2018 tại Tây Ninh.
102 HỒ THÀNH PHI 363 TĐ6ND - Tử trận tại Quảng Trị năm 1972
103 PHẠM LÊ PHONG 361 Được đặt tên cho Khóa 1/72 - ND - Tử trận tại Quảng Trị  ngày 30-7-1972
104 NGUYỄN VĂN PHÚ 343 Bộ Binh - Từ trần ngày 03-04-2021 tại Santa Ana, California
105 NGUYỄN PHÚNG 34X TĐ 10/PB/SĐ I - Từ trần tại An-Lỗ, Huế ngày 9-1-2016
106 LƯU VĂN PHƯỚC 322 TĐ8ND - Từ trần tại Hội An, Đà Nẵng năm 1977 (LMSức)
107 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 364 TĐ3/TQLC - Tử trận tại Chợ Săi, Quảng Trị tháng 11-1972 (TPDĩnh)
108 NGUYỄN NHẬT QUANG 333 Bộ Binh - Từ trần ngày 19-9-2021 tại Sài G̣n
109 TRẦN B̀NH QUANG 312 TĐ2ND - Mất tại Warrensburg, Missouri ngày 17-5-2015
110 VŨ TRỌNG QUY 311 Sĩ Quan Điều Dưỡng - Chết tại trại tù K6 Katum 1975
111 TRẦN QUYẾT 323 SĐ3BB - Tử trận tại Quảng Nam năm 1972
112 NGUYỄN BÁ RĂNG 33X Trốn tại mất tích năm 1978 (site 4/71 cũ)
113 NGUYỄN VĂN SÉT 343 TĐ6/ND - Tử trận tại hậu cứ TĐ1/ND ngày 30-4-1975 (LMSức)
114 ĐÀO TRUNG SƠN 374 TĐ 37/PB, Pleiku QĐII - Mất ngày 15-5-2016 tại San Diego, Hoa Kỳ
115 NGUYỄN HÙNG SƠN 321 Nhẩy Dù - Tử trận năm 1972 (LNChới)
116 PHAN CHÁNH SƠN 361 TĐ 461/Tiểu Khu Sa Đéc - Từ trần ngày 19-10-2019 tại Garfield, California
117 TRẦN VĂN SONG 372 Tiểu Khu Quảng Tín - Tử trận 1973 tại Quảng Ngăi
118 PHAN HỮU TÂM 351 SĐ22BB - Mất tại B́nh Định ngày 7-6-2014
119 BÙI VĂN TẦN 334 TĐ 8/TQLC - Từ trần ngày 8-9-2021 tại Sài G̣n
120 NGUYỄN XUÂN THÁI 342 Pháo Binh TĐ11/SĐ1/BB - Mất tại Sài G̣n ngày 06 tháng 3 năm 2011
121 ĐINH VĂN THANH 313 TDD11/Nhẩy Dù - Mất ngày 19-3-2017 tại Houston,Texas
122 CAO HOÀNG THÀNH 363 Tiểu Đoàn 2 Nhẩy Dù - Tử trận tại Quảng Trị năm 1972 (Tạ Khoa Liệu)
123 TÔN THẤT THÀNH 314 TĐ6ND - Tử trận tại Quảng trị mùa Hè 1972
124 TRẦN CHU THÀNH 313 ĐĐ15/TĐ 1/ND - Tử trận tại bờ sông Thạch Hăn, Quang Trị 1972 (HLThọ)
125 VŨ Đ̀NH THÀNH 344 TĐ 34/BĐQ - Tử trận tại Quy Nhơn năm 1875 (Ngô Đ́nh Hiệp)
126 NGUYỄN HỮU THẾ 311 TĐ5ND - Tử trận tại Quảng Trị năm 1974
127 NGUYỄN VĂN THỊNH 334

 (Thịnh Đen)                   TĐ238ĐPQ - Tử trận tại Long Khánh năm 1972

127 HOÀNG THỌ 361 Tiểu Khu B́nh Định - Tủ Trận tại B́nh Định năm 1973 (Tạ Khoa Liệu)
128 LÊ Đ̀NH THOẠI 37X TĐ11ND - Tử trận tại Quảng Trị năm 1972 (LT B́nh)
129 NGUYỄN QUANG THU 314 TĐ2/TQLC - Tử trận tại Quảng Trị
130 HOÀNG THUNG 314 TĐ5ND - Tử trận tại Quảng Tri mùa Hè 1972
131 NGUYỄN TRUNG THƯỢC 322 SĐ 23/BB - Từ trần ngày 8-6-2018 tại Stanton, California
132 PHẠM GIA THỤY 321 Viễn Thám TQLC - Từ Trần ngày 18-11-2016 tại Iowa, Hoa Kỳ
133 HOÀNG XUÂN TIẾN 322 TĐ 6/Nhẩy Dù - Từ trần ngày 18-4-2018 tại Sài G̣n
134 NGUYỄN ĐỨC TIÊU 314 TĐ6ND - Tử trận tại Quảng Trị mùa Hè 1972,
135 HUỲNH HUỆ TINH 32X Chết khi đang thụ huấn tại Trường BB Thủ Đức 1972
136 TRẦN CÔNG TÍNH 314 LĐ2 Kỵ Binh - Mât tại Cẩm Mỹ, Long Khánh ngày 3-9-2015
137 NGUYỄN VĂN T̀NH 364 TĐ 11 Nhẩy Dù - Mất ngày 6-2-2017 tại Khánh Ḥa, VN
138 ĐỖ MINH T̉NG 3XX Tử trận tại Núi Cấm, Châu Đốc tháng 11-1972
139 NGUYỄN TÔN 321 TrĐ 54/SĐ 1/BB - Tử trận tại Quảng Trị tháng 12-1972 (LNChới)
140 TÔ VĂN TỐT 3XX TĐ 33/PB/SĐ 3/PB - Tử Trận tại Quế Sơn Quảng Nam tháng 10-1974 (LNChới)
141 TRẦN NGỌC TRÁNG 331 TQLC - Mất ngày 8-2-2014 tại Huế
142 NGUYỄN VIẾT TRỌNG 343 Viễn Thám TQLC - Mất ngày 15-12-2016 tại Seattle, WA
143 HUỲNH TRƯƠNG 312 Mất tích ngày 05-03-1973
144 LÂM QUANG TÚ 372 Trường Vũ Thuật - Từ trần ngày 20-1-2021 tại San Francisco, CA
145 TRẦN HÀ TỬ 35X Quân Đoàn IV - Tử trận ngày 30-4-1975 (site 4/71 cũ)
146 HÀ QUỐC TUẤN 351 TPB TĐ 11 Nhẩy Dù - Mất ngày 20-7-2017 tại Sài G̣n
147 PHẠM GIA TUẤN 3XX TĐ 9/TQLC - Tử trận tại Quảng Trị tháng 10-1972 (TPDĩnh)
148 TRẦN ĐỨC TÙNG 341 Nhảy Dù - Từ trần ngày 4-9-2020 tại Sài G̣n
149 NGUYỄN THIÊM TƯỜNG 343 Chết bệnh tại trại tù Katum 1975
150 LÊ THANH VÂN 312 TĐ 3ND - Từ trần sau khi ra trại tù (TB Hiền)
151 LÊ CHÍ VIỆT 371 TrgĐ32 Trinh Sát/SĐ21BB - Bị mất tích sau khi trốn trại tù Phước Long tháng 10-1979
152 NGÔ KIM VŨ 313 Tử nạn tai Quận 8 khi đang ứng chiến tại Sài G̣n 1972
153 TRẦN VĂN VỮNG 3XX ĐĐ Trinh Sát/SĐ1BB - TPB - Mất ngày 30-4-1974 tại bệnh viện NTP Huế
154 DƯƠNG VƯƠNG 311 Pháo Binh BĐQ - Từ trần ngày 11-7-2021 tại Sài G̣n
155 PHẠM THẾ XIÊM 321 TĐ 32/PB/SĐ3 - Tử trận tại Đức Dục, Quảng Nam tháng 2-1974 (LNChới)
156 PHAN THANH XUYÊN 3XX TĐ 3/TQLC - Tử trận tại Quảng Trị 1972 (TPDĩnh)

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Doăn Ngoc 341