Việt Kiều
   Lê Huy Trứ
 


    Vẹm thật sự là đĩnh cao trí tuệ trong việc mỵ dân, bịp bợm, và “xúi dân ăn cứt gà” với những danh từ hoa mỹ như là “học tập cải tạo” mà phe ta đả nếm mùi đoạn trường đáng cay không cần phải nói thêm ở đây.

    Còn cái danh từ “Việt Kiều” nó còn thâm độc hơn nữa. Nếu mình công nhận mình là Việt Kiều thì mình đả mặc nhiên công nhận mình là người Việt, công dân (citizen) của XHCHVN (CSVN), bất cứ ở nơi đâu trên thế giới, bất cứ mình đả vào quốc tịch nào, cho dù mình và con cháu chắc chit mình đẻ ở ngoại quốc. Ngày nào mình còn mang dòng máu ViệtNam, họ Viêtnam là mình sẻ được đối xử như là người ngoại quốc khị tiêu xài tiền ở VN, và sẽ bị trừng trị như người công dân của XHCNVN khi bị phạm tội hay bị công an vu oan giá họa và truy tố dưới luật pháp CSVN. Đây là luật rừng của VC áp dụng cho ai về VN, thành văn hay bất thành văn (common law) bất chấp luật lệ quốc tế.
    Khác với thời còn VNCH, phe ta gọi công dân (citizen) VNCH và con cháu của họ là các kiều bào hãi ngoại (ví dụ, Kiều Bào Kampuchia di tản về lại ViệtNam lúc bị Miên cáp duồng) nhưng những người đã vào quốc tịch khác là “người Mỹ, người Úc gốc Việt” (ngoại kiều, ngoại quốc) chứ không xem họ là người công dân ViêtNam nữa trên phương diên luật pháp quốc tế.
    Trên pháp lý, chúng ta - trừ khi sau 1975 “tình nguyện” xin VC cho “phục hồi” quyền công dân XHCNVN - tự động là công dân (citizen) của VNCH vì đã sinh đẻ trên miền Nam VN. Chúng ta và nhất là những người di tản trong 1975 là nhửng người không có quốc tịch (statusless) sau khi VNCH bị nước CHXNCHVN xâm lăng. Chúng ta không phải là công dân của CSVN thì tại sao chúng ta phải xin VC để được từ bỏ quốc tịch Vẹm sau khi mình đả thành công dân của nước khác? Mà dù có được Vẹm “cho phép,” thì trên thực tế với sự ngu dốt về pháp luật của công an, vô nguyên tắc của địa phương, và luật rừng của VC, chúng ta vẫn luôn luôn bị trừng phạt “bình đẳng” như là người công dân của CSVN.
    Đơn xin từ bỏ quốc tịch chỉ là cái tờ khai tự thú ba đời tỗ tiên của mình cho VC lưu trữ vào hồ sơ khi cần xử dụng đến mình theo nghị quyết 36 mà thôi. Trò chơi cờ bạc gian lận, cái bài ba lá bịp bợm, tiễu xảo này nó xưa như trái đất mà không biết tại sao từ 1945 cho đến nay VC cứ xào đi xào lại (mửng củ xài lại) mà dân ta vẫn mắc mưu?

“Vì thằng dân ngu quá lợn, cho nên mới để thằng dốt lên làm quan.” Tản-Đà.

Mar.21-2013
 

______________________________________________________________________________________________

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen 323